Geloven in de Kapel: Rom Willems

Even voorstellen

Mijn naam is Rom Willems, geboren in 1940 in Almelo in een traditioneel Nederlands Hervormd gezin.

Actief in de politiek

Ik herinner mij het verkiezingsraambiljet van de CHU uit de vijftiger jaren waaronder de foto van Tilanus stond “ Voor geheel het Volk”. Niemand uitgesloten.

Dit heeft mij altijd aangesproken, vandaar dat ik mij in de 60e/70e jaren heb ingezet voor plaatselijke bestuurlijke activiteiten voor CHU later CDA. Mijn latere dagelijkse werkzaamheden konden niet gecombineerd worden met een actieve politieke baan, zodat mijn activiteiten toen zijn beëindigd.

Jeugddiensten

In de 60e jaren werd er maandelijks een jeugddienst gehouden in de Grote Kerk in Almelo. Landelijk aansprekende dominees werden uitgenodigd om voor te gaan. Een naam die ik niet snel zal vergeten is die van ds. Maas, die later een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze Kapel.

Samen met mijn vriend – de in Wierden wonende Jan Hagen – regelden wij veel voor deze diensten. Inmiddels was ook toegetreden tot deze commissie Fried van den Ham. Daar is toen al de basis gelegd voor ons huwelijk, waaruit één dochter en twee zonen zijn voort gekomen.

Van het één komt het ander, zodat ik al spoedig ambtsdrager werd en enige jaren de voorzitter was van de Diaconie en zitting had in het Moderamen van de Centrale Kerkenraad.

Het Oude en Nieuwe Testament

In die tijd had ik veel contact met ds. Otten. Bij hem stond de verbondenheid met Israël centraal. In zijn preken lag het fundament bij het Oude Testament, om van daaruit het Nieuwe Testament te benaderen. De Evangeliën in het N.T. vinden immers hun wortels in het O.T.

Jezus, een joodse jongen, had geen andere achtergrond dan het O.T. Daar leefde hij uit en daar verwees hij naar.

Gastvrijheid en betrokkenheid bij de mensen was voor Jezus heel belangrijk, o.a. gebaseerd op de verhalen rond Abraham met z’n gastvrijheid.

Ook nu gaat het er om – zeker in mijn eigen leven – te leven naar Zijn instelling, want tijden vervagen in de theologie: “één dag is als 1000 jaren en 1000 jaren zijn als één dag”.

De tijd is als zand in je hand; het glipt je door de vingers.

Verbondenheid tussen Jodendom en Christendom

Ik kan mij dan ook vinden in de kop van een recent artikel in Trouw: Jodendom en Christendom komen uit dezelfde moederschoot.

Het is mooi dat die verbondenheid tot uitdrukking is gekomen in de dienst in de Kapel op de Israëlzondag 7 oktober j.l.

Bert Oude Engberink, de leider van de Liberaal Joodse Gemeente in Twente, werkte mee aan deze dienst waarin ds. Oosterhof voorging.

Omzwerven

Vanwege mijn werkzaamheden moesten wij in 1976 verhuizen naar Leeuwarden. In 1981 terugkerend naar Twente zijn wij beland in Wierden, waar ik het NMB (nu ING) kantoor gedurende 10 jaar heb geleid. Wij hebben ons toen aangesloten bij de Kapel.

Al spoedig werd ik gevraagd voor kerkrentmeester. Na afloop van mijn periode heb ik ondanks de goede ervaring deze niet verlengd.

Israëlreizen

De gedachte is toen opgekomen om met belangstellende gemeenteleden een reis te organiseren naar Israël.

In die tijd was de nu in Losser wonende ds. Wim Janssen parttime verbonden aan de Kapel.

Mede door zijn bijdrage was deze reis zeer geslaagd. Op verschillende plaatsen werd door Wim, hetzij een schriftlezing verzorgd of een dienst geleid.

Marijke, zijn echtgenote, begeleidde het zingen met de fluit.

De dienst in de kapel van Y.M.C.A. (Young Men Christian Association) heeft grote indruk op mij gemaakt. Deze kapel heeft een wand van glas, waardoor men op het meer van Galilea kijkt.

In herinnering is gebleven, het daar gezongen lied, uit het Nieuwe Liedboek nr. 836:3

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen lief had en genas,
en in hun midden stond.

Aan de overkant van het meer zagen we de bergen. Met onze blik daarop gericht, zongen we psalm 121:1

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Gezien de goede onderlinge contacten hebben we nadien gezamenlijk nog vele reizen gemaakt.

Op weg gaan met een ruime Bijbelinterpretatie

We moeten niet alles letterlijk nemen uit de Bijbel. De dagen in het scheppingsverhaal zullen wel niet de 24 uren zijn die nu in een dag zitten.

Maar voor mij is wel bepalend dat alles geschapen is in twee delen: man/vrouw, licht/duisternis, vissen/vogels hemel/aarde enzovoort.

Dit leidt naar de zevende dag; de voltooiing in een éénheid: God heeft zijn werk voltooid.

Naar deze eenheid zijn wij onderweg. Een weg, die voor de één veel moeilijker is te begaan, dan voor de ander. Het “waarom” is vaak niet te vatten. Wij kunnen het geheel niet overzien, het is niet te leren (studeren) maar we moeten het doen met het psalmvers:

Uw woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad

Alles is niet te overzien, maar we hebben een licht van een lamp, dat reikt tot mijn voet en dit lamplicht zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn voet kan gaan, zoals een oud lied zegt:

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

Maar laten wij niet alleen op weg gaan. We hebben hiervoor een gemeenschap nodig.

Je familie, vrienden, buren etc., maar zeker ook een kerkelijke gemeenschap. Voor ons de Kapel.

Daar moeten we leren, elkaar bemoedigen te gaan op de weg, die leidt naar Gods eenheid, waar – zoals reeds eerder gezegd – niemand is uitgesloten.

 

Categories: Geloven in de Kapel

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.