Diaconie

De diaconie zet zich in voor de dienst aan de medemens. Een Bijbelse opdracht voor de hele gemeente, en de diaconie gaat de gemeente voor in die dienst aan de ander.

Diakenen proberen de door God bedoelde barmhartigheid en gerechtigheid gestalte te geven. Dienst in woord en daad voor mensen in de knel, ongeacht ras, aard of overtuiging. Zo wijst de diaconie op de noden en zorgen van mensen in en buiten de eigen gemeenschap.

Zorg van de diaconie

De diaconie stimuleert de samenleving in de zorg voor eenzamen, sociaal zwakkeren, zieken en ontheemden. Hierin neemt ze vaak het voortouw, bijvoorbeeld door gemeenteleden in materiële of sociale nood te ondersteunen.

Hiernaast neemt de diaconie deel aan regionale en lokale maatschappelijke organisaties, in zowel bestuurlijke als adviserende rol. Diakenen kunnen als intermediair fungeren tussen aanvrager en zorgverlener.

Autodienst

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen? Dan kan een diaken u met de auto naar de kerk en weer naar huis brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de diaken die de autodienst coördineert.

Aangepaste vakanties

Er zijn diverse aangepaste vakanties voor gehandicapten en sociaal zwakkeren. Landelijke kerkelijke organisaties bieden veel verschillende mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met de diaken die hiervoor verantwoordelijk is.

Wijkindeling en contact

Iedere diaken draagt zorg voor een eigen wijk. De precieze wijkindeling vindt u hieronder. Contactgegevens van de volledige diaconie kunt u inzien via Contactgegevens.

wierden jan 2019

Schenkingen

Voor schenkingen verwijzen wij u naar de bankrekening van de diaconie.

ZWO

De ZWO-commissie is een onderdeel van de diaconie en bestaat uit 7 leden. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk.

De commissie organiseert diverse activiteiten met als hoofddoel er te zijn voor de naaste en deze te helpen en te steunen waar mogelijk. De doelen liggen meestal in de Derde Wereld, waar de nood vaak hoog is. Maar ook dichtbij zijn er soms projecten die onze steun nodig hebben.

Onze activiteiten bestaan o.a. uit een maaltijd op Dankdag, uitgave van een Veertigdagentijd boekje, medewerking aan het vastenproject van de gezamenlijke kerken uit Wierden, het versturen van een paasgroet aan gevangenen en andere acties zoals: oliebollen verkoop of het organiseren  van een kijk-en-doe dag. De opbrengst van deze acties komen ten goede aan projecten die onze steun hard nodig hebben.

Heeft u vragen of opmerkingen over de ZWO? Neem dan contact op met de voorzitter!