Terugblik op de gemeenteavond

Op dinsdag 9 april 2019 werd in de Kapel de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Ruim 80 gemeenteleden waren aanwezig in de koffiezaal. Het paste allemaal nog net in deze ruimte, waardoor er sprake was van een gezellige drukte.

Gerard Sluiskes opende de vergadering met een welkomstwoord. Hij las de “tekst van de dag” uit het 40 dagen boekje: “Ga dan op weg” en presenteerde het programma voor deze avond.

Johan ter Steege gaf een toelichting op de jaarrekening van de kerkrentmeesters over 2018. We kunnen terugzien op een financieel heel goed jaar, waarbij er een behoorlijk bedrag kon worden toegevoegd aan enkele specifieke fondsen.

In een terugblik op de ontmoetingsbijeenkomsten werd door ds. Kees Benard aan verschillende punten aandacht besteed. Er waren zeven bijeenkomsten die door de aanwezigen erg werden gewaardeerd. Dat geldt overigens ook voor de maaltijden die tussen de middag- en avondbijeenkomsten werden gehouden.

Het hoofdonderwerp (naast de herinrichting van de Kapel) was telkens “de viering van de Maaltijd van de Heer”. De achtergronden van deze viering werden vanavond nog even kort toegelicht en daarbij werd door Kees Benard ook aangegeven welke van deze achtergronden/aspecten door de aanwezige gemeenteleden werden genoemd als “meest aansprekend”. De hoogste score hierbij was voor “het beleven van de verbondenheid”.

De uitkomsten van de ontmoetingsbijeenkomsten zullen nog verder worden besproken in de diverse geledingen en in de komende periode zullen elementen uit deze uitkomsten worden meegenomen in de vieringen.

Door jeugdouderling Kirsten Hegeman werden enkele actuele ontwikkelingen genoemd op het terrein van het jeugdwerk in de Kapel: de opzet van een “taakgroep jeugd” en daarnaast de aandacht die we besteden aan preventie van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Koos Valeton bracht twee onderwerpen naar voren, die te maken hebben met “de laatste levensfase”. Er is een formulier ontwikkeld voor inventarisatie van de uitvaartwensen. Dit formulier kan door gemeenteleden worden gebruikt.

Daarnaast werd er door Koos kort teruggeblikt op de onlangs gehouden avond over de laatste levensfase. Hij inventariseerde of er belangstelling is voor een vervolg op deze avond, waarin wat meer en dieper wordt ingegaan op de ethische aspecten van dit onderwerp. Er bleek veel belangstelling voor zo’n avond te zijn!

Voorafgaand aan het laatste inhoudelijke deel van deze gemeenteavond was het tijd voor een tweede kopje koffie of thee.

Na de pauze gaf Geert Zomer een toelichting op de plannen voor herinrichting van de Kapel. Mede naar aanleiding van de uitslag van de vorig jaar gehouden enquête is wel duidelijk geworden dat het Kapelgebouw aan een vernieuwing toe is.

De hiervoor gevormde werkgroep heeft al veel stappen gezet. Deze groep beperkt zich hierbij niet tot de kerkzaal, maar ook de entree, de koffiezaal, ”de punt” en de buitenruimte worden nadrukkelijk meegenomen.

De aanwezigen kregen per tafel elk één van de bovengenoemde gebieden toegewezen om met elkaar te bespreken, welke veranderingen er daar het belangrijkst zijn. Aan het eind van de gedachtewisselingen moesten er punten worden toegekend, zodat duidelijk zou worden waar er het meest belang aan wordt gehecht.

Aan het eind van de avond ging voorzitter Gerard Sluiskes nog in op enkele punten uit de rondvraag en daarna werd de bijeenkomst afgesloten met het gezamenlijk zingen van Lied 248: “De dag, door uwe gunst ontvangen”.

Na afloop was er zoals gebruikelijk voor iedereen nog een hapje en een drankje en werd er door velen nog geruime tijd nagepraat. De kosters zorgden er ook deze avond weer voor dat iedereen werd voorzien van koffie met gebak en ook van de consumpties na afloop.

We kunnen terugkijken
op een mooie gemeenteavond!

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *